Om plattformen

Visionen för samarbetet

RCE Uppsala-Gotland är en plattform för samarbetsprojekt inom lärande för hållbar utveckling, mellan organisationer, företag, myndigheter och enskilda. Vi är ett av 149 regionala plattformar i världen som arbetar med dessa frågor, formellt erkända av FN-universitetet.

Vår vision är att bidra till hållbar utveckling i Uppsala och Gotland genom att arbeta i projekt och med läroprocesser som ger förutsättningar att leda till:

  • Ökade möjligheter för demokratiskt deltagande i processer som rör hållbar utveckling i regionen med ett särskilt fokus på unga och unga vuxna, för att möjliggöra för en yngre generation att påverka den framtid som de kommer att leva i.
  • Förbättrad social jämlikhet och ökad livskvalitet för regionernas invånare, samtidigt som regionernas ekologiska fotavtryck minskar. På så vis bidrar vi till uppfyllelse av både lokala/regionala miljömål och globala hållbarhetsmål.
  • Att lärande för hållbar utveckling genomsyrar både formell och informell utbildning och lärande i båda regionerna.

 

Vår främsta målsättning är att upprätthålla ett nätverk där aktörer från en stor bredd av sektorer samarbetar för att nå visionen. RCE Uppsala-Gotland bygger regional kapacitet genom att:

  • Bjuda in aktörer från många samhällssektorer
  • Underlätta och facilitera samverkan mellan dessa aktörer
  • Skapa och genomföra kritiska och nyskapande innovationsprocesser, gärna samskapade och ledda av unga (som studenter, elever, ungdomsföreningar) för att på så sätt stimulera både grön och social innovation, handlingskraft och ledarskap inom områden som regionens unga definierar som viktiga
  • Skapa möjligheter för, och riva barriärer för, deltagarledda läroprocesser som bygger på frågor, utmaningar och visioner definierade av den yngre generationen.
  • Bidra med processer och verktyg för strategiskt och kreativt tänkande och handlande
  • Vara ett komplement till, och skapa mervärde för, redan existerande initiativ och nätverk, genom att bredda och utöka dessa och bidra med lärande som spänner över olika sektorer.
  • Ta vara på den innovationskraft och det momentum som finns i ungdomsrörelser, det civila samhället och i lokalt företagande för att skapa förnyelse och förändring i samhällsstrukturer och institutioner.

Deltagande organisationer/partners

Nätverket består i dagsläget av nedanstående organisationer. Uppsala centrum för hållbar utveckling koordinerar nätverket.

Mer om Regional Centres of Expertise

Ett RCE är inte en fysisk mötesplats, utan snarare ett nätverk av individer, organisationer, företag och myndigheter med målet att använda läroprocesser som redskap för att bygga hållbara framtider. Varje RCE är regionalt förankrat och deltagare i nätverket bidrar med sina specifika kunskaper om de utmaningar som regionen står inför. Ett RCE är främst ämnat att vara en plattform för samverkan och dialog mellan olika samhällssektorer, för att skapa gemensamma läroprocesser och bygga bredare förståelse och bättre lösningar för hållbarhet på den regionala och lokala nivån.

Bakgrund

FN-konferensen om miljö och utveckling (WSSA) 2002 mynnade bland mycket annat ut i en vädjan och önskan om partnerskap som möjliggör för många olika typer av aktörer att gemensamt arbeta för hållbar utveckling. Mötet ändrade fokus från “vad som borde göras” till strategier för implementering. Införandet av ett RCE-program blev ett svar på denna efterfrågan på strategier och handling.

Sedan 2004 har FN-universitetet och FN-universitetets Institute for the Advanced Study of Sustainability arbetat med RCE-nätverk för att vidareutveckla konceptet. Under årets lopp har nätverket vuxit och det finns idag, 2017, 149 st RCEs i världen, varav fyra i Sverige.

Global Action Programme on ESD och fem fokusområden

The Global Action Programme (GAP) on ESD är en efterföljare till dekaden för ESD, som avlutades 2014. Genom att bygga vidare på framgångar och lärdomar från dekaden är målsättningen för GAP att skala upp arbetet med lärande för hållbar utveckling på alla nivåer i samhället. GAP har två målsättningar: att omorientera utbildning och lärande så att alla får möjlighet att tillägna sig kunskap, förmågor och attityder som stärker deras förmåga att bidra till hållbarhet; och att stärka utbildning och lärande i alla agendor, program och aktiviteter som har som mål att bidra till hållbar utveckling.

GAP har identifierat fem prioriterade fokusområden som nyckelområden:

1. Avancera policy
2. Transformera lärandemiljöer
3. Bygga kapacitet hos utbildare
4. Stärka och mobilisera ungdomar
5. Accelerera hållbara lösningar på lokal nivå

GAP kommer att implementeras på internationell, regional, sub-regional, nationell, sub-nationell och lokal nivå. Alla relevanta intressenter och aktörer uppmanas att delta och utveckla aktiviteter inom de olika områdena. Enskilda RCEs och det globala RCE-nätverket har stor möjlighet att bidra till uppfyllandet av dessa mål.